skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to study improvement interventions: a brief overview of possible study types

Portela, Mc ; Pronovost, Pj ; Woodcock, T ; Carter, P ; Dixon - Woods, M

BMJ Quality and Safety, 01 May 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 2044-5415 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2014-003620

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. PMC (PubMed Central)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Portela, Margareth Crisóstomo
  2. Dixon - Woods, M
  3. Carter, P
  4. Woodcock, T
  5. Portela, Mc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...