skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bosiljkov, Vlatko xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acquiring reference parameters of masonry for the structural performance analysis of historical buildings

Krzan, Meta ; Gostic, Samo ; Cattari, Serena ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, Jan, 2015, Vol.13(1), p.203(34) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-761X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of different in-situ testing techniques and vulnerability assessment of Kolizej palace in Ljubljana.(Report)

Krzan, Meta ; Gostic, Samo ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, Vol.13(1), p.389(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-761X ; DOI: 10.1007/s10518-014-9639-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of uncertainties in determining the seismic vulnerability of historic masonry buildings in Slovenia: use of macro-element and structural element modelling

Bosiljkov, Vlatko ; D’Ayala, Dina ; Novelli, Viviana

Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, Vol.13(1), pp.311-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: 10.1007/s10518-014-9652-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In-plane shear tests on masonry panels with plaster: correlation of structural damage and damage on artistic assets

Calderini, Chiara ; Abbati, S. ; Cotič, Patricia ; Kržan, Meta ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, Vol.13(1), pp.237-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: 10.1007/s10518-014-9632-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ tests and seismic assessment of a stone-masonry building

Uranjek, Mojmir ; Bosiljkov, Vlatko ; Žarnić, Roko ; Bokan-Bosiljkov, Violeta

Materials and Structures, 2012, Vol.45(6), pp.861-879 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-5997 ; E-ISSN: 1871-6873 ; DOI: 10.1617/s11527-011-9804-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil–foundation–structure interaction and vulnerability assessment of the Neoclassical School in Rhodes, Greece

Karatzetzou, Anna ; Pitilakis, Dimitris ; Kržan, Meta ; Bosiljkov, Vlatko

Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, Vol.13(1), pp.411-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-761X ; E-ISSN: 1573-1456 ; DOI: 10.1007/s10518-014-9637-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bosiljkov, Vlatko
  2. Lagomarsino, Sergio
  3. D'Ayala, Dina
  4. D' Ayala, Dina
  5. Krzan, Meta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...