skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended opening hours and patient experience of general practice in England: multilevel regression analysis of a national patient survey

Cowling, T ; Harris, M ; Majeed, F; National Institute for Health Research

BMJ Quality & Safety, 24 June 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-5423 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2016-005233

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Majeed, A
  2. Cowling, Thomas E
  3. Harris, Matthew
  4. Harris, M
  5. Cowling, Te

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...