skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: socialism xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Năm xuất bản: Trước1984 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vargas e Prestes: uma comparação entre o trabalhismo e o comunismo no Brasil

Patrizia Piozzi

Trans/Form/Ação, 01 January 1983, Vol.6, pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-539X ; DOI: 10.1590/S0101-31731983000100004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socialist and Cigarmaker: Artisans' Proletarianization in the Making of the Puerto Rican Working Class

Quintero-Rivera, A.G

Latin American Perspectives, April 1983, Vol.10(2-3), pp.19-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-582X ; E-ISSN: 1552-678X ; DOI: 10.1177/0094582X8301000202

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...