skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative Reckonings: The Politics of Art and Culture in Contemporary Egypt

Scheid, Kirsten

International Journal of Middle East Studies, 2010, Vol.42(2), pp.330-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743810000127

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kirsten Scheid
  2. Scheid, K
  3. Winegar, Jessica
  4. Scheid, Kirsten

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...