skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deletion of hypoxia-inducible factor-l[alpha] in adipocytes enhances glucagon-like peptide-1 secretion and reduces adipose tissue inflammation.(Report)

Kihira, Yoshitaka ; Miyake, Mariko ; Hirata, Manami ; Hoshina, Yoji ; Kato, Kana ; Shirakawa, Hitoshi ; Sakaue, Hiroshi ; Yamano, Noriko ; Izawa-Ishizawa, Yuki ; Ishizawa, Keisuke ; Ikeda, Yasumasa ; Tsuchiya, Koichiro ; Tamaki, Toshiaki, Shuhei Tomita

PLoS ONE, 2014, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093856

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tsuchiya, K
  2. Ikeda, Y
  3. Hirata, M
  4. Ishizawa, Keisuke
  5. Kihira, Yoshitaka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...