skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Social Welfare & Social Work xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Government as Technology for Social Inclusion: Reflections based on Social Work

Binimelis-Espinoza, Helder

Revista Katálysis, 2017, Vol.20(3), pp.448-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14144980 ; E-ISSN: 19820259 ; DOI: 10.1590/1982-02592017v20n3p448

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A constituição histórico-ontológica da ética e dos direitos humanos

Bispo Dos Santos Neto, Artur

Revista Katálysis, 2011, Vol.14(2), pp.172-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-0259

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justice and legitimacy hindered by uncertainty: The legal status of traditional councils in North West Province

de Souza, Monica

SA Crime Quarterly, Sep 2014, Issue 49, pp.41-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19913877 ; E-ISSN: 24133108 ; DOI: 0009471274; 10.4314/sacq.v49i1.4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novos paradigmas e velhos discursos: analisando processos de adolescentes em conflito com a lei

Sartório, Alexsandra Tomazelli ; Rosa, Edinete Maria

Serviço Social & Sociedade, 01 September 2010, Issue 103, pp.554-575

ISSN: 2317-6318 ; E-ISSN: 2317-6318 ; DOI: 10.1590/S0101-66282010000300008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debates on youth participation: from citizens in preparation to active social agents

Tsekoura, Maria ; Tsekoura, Maria

Revista Katálysis, 2016, Vol.19(1), pp.118-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14144980 ; E-ISSN: 19820259 ; DOI: 10.1590/1414-49802016.00100012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Binimelis Espinoza, Helder
  2. Helder Binimelis-Espinoza
  3. Alexsandra Tomazelli Sartório
  4. Marcio Renan Hamel
  5. de Souza, Monica

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...