skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Identities and Property Restitution in Transylvania, Romania

Verdery, Katherine

PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, May 1997, Vol.20(1), pp.120-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1081-6976 ; E-ISSN: 1555-2934 ; DOI: 10.1525/pol.1997.20.1.120

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transylvanian Saxon Politics, Hungarian State Building and the Case of the Allgemeiner Deutscher Schulverein (1881-82)

Kwan, Jonathan

The English Historical Review, Jun 2012, Vol.127(526), p.592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266 ; E-ISSN: 14774534

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collected Essays

The American Historical Review, 2004, Vol. 109(2), pp.662-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr/109.2.662

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining the borders of the New Europe

Anonymous

World Affairs, Spring 2002, Vol.164(4), pp.157-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transylvania, land beyond reason: Toward an anthropological analysis of a contested terrain

Kurti, Laszlo

Dialectical Anthropology, 1989, Vol.14(1), pp.21-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-4092 ; E-ISSN: 1573-0786 ; DOI: 10.1007/BF00255925

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The revolutions of 1989: Socialism, capitalism, and democracy

Kumar, Krishan

Theory and Society, 1992, Vol.21(3), pp.309-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-2421 ; E-ISSN: 1573-7853 ; DOI: 10.1007/BF00993452

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1992  (1)
  2. 1992đến1996  (1)
  3. 1997đến2001  (1)
  4. 2002đến2004  (2)
  5. Sau 2004  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...