skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Chủ đề: Middle East xóa Nhan đề tạp chí: International Journal Of Middle East Studies xóa Chủ đề: Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A. HOLLY SHISSLER, Between Two Empires: Ahmet A[gcaron]ao[gcaron]lu and the New Turkey (London: I. B. Tauris, 2003). Pp. 288. $59.50 cloth

Kaplan, Sam

International Journal of Middle East Studies, Vol.36(4), pp.695-697 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743804344089

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire

Reilly, James

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(4), pp.627-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOMA KATOUZIAN, Iranian History and Politics: The Dialectic of State and Society, RoutledgeCurzon/BIPS Persian Studies Series (London: RoutledgeCurzon, 2003). Pp. 288. $90.00 cloth

Ram, Haggai

International Journal of Middle East Studies, Nov 2004, Vol.36(4), pp.692-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743804324086

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Int. J. Middle East Stud. 44 (2012)

Göçek, Fatma

International Journal of Middle East Studies, Nov 2012, Vol.44(4), pp.833-834 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743812001080

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Int. J. Middle East Stud. 45 (2013)

Sharma, Sunil

International Journal of Middle East Studies, Nov 2013, Vol.45(4), pp.840-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743813001104

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic Politics in Palestine

Jamal, Amaney

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(3), pp.449-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAZIK SABA YARED, Secularism and the Arab World (1850-1939) (London: Saqi Books, 2002). Pp. 251

Calvert, John

International Journal of Middle East Studies, Feb 2004, Vol.36(1), pp.131-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743804271070

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834

Singer, Amy

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.300-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Formation of al-Andalus. Part 1: History and Society / The Formation of al-Andalus. Part 2: Language, Religion, Culture and the Sciences

Safran, Janina

International Journal of Middle East Studies, Vol.34(1), pp.131-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kin Who Count: Family and Society in Ottoman Aleppo, 1770-1840

Fleischmann, Ellen

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(4), pp.625-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2001  (3)
 3. 2002đến2003  (1)
 4. 2004đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jamal, Amaney
 2. Ismael, Tareq
 3. Reilly, Ja
 4. Kaplan, Sam
 5. Amy Singer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...