skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Jean Paul Gauthier xóa Tác giả/ người sáng tác: Berret, Bastien xóa Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Mathematics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inactivation Principle: Mathematical Solutions Minimizing the Absolute Work and Biological Implications for the Planning of Arm Movements

Berret, Bastien ; Darlot, Christian ; Jean, Frédéric ; Pozzo, Thierry ; Papaxanthis, Charalambos ; Gauthier, Jean

PLoS Computational Biology, Oct 2008, Vol.4(10), p.e1000194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000194

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Autard, Delphine
  2. Gauthier, Jean
  3. Darlot, Christian
  4. Jean Paul Gauthier
  5. Berret, Bastien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...