skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deletion of hypoxia-inducible factor-1α in adipocytes enhances glucagon-like peptide-1 secretion and reduces adipose tissue inflammation

Yoshitaka Kihira ; Mariko Miyake ; Manami Hirata ; Yoji Hoshina ; Kana Kato ; Hitoshi Shirakawa ; Hiroshi Sakaue ; Noriko Yamano ; Yuki Izawa-Ishizawa ; Keisuke Ishizawa ; Yasumasa Ikeda ; Koichiro Tsuchiya ; Toshiaki Tamaki ; Shuhei Tomita

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(4), p.e93856 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093856

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ikeda, Y
  2. Yamano, N
  3. Hirata, M
  4. Tomita, S
  5. Ishizawa, Keisuke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...