skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản IngentaConnect xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ethnic Exclusion and Mobilization: The Kurdish Conflict in Turkey
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Exclusion and Mobilization: The Kurdish Conflict in Turkey

Tezcür, Güneş Murat ; Gurses, Mehmet

Comparative Politics, 01/01/2017, Vol.49(2), pp.213-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4159 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5129/001041517820201378

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tezcür, Günes
  2. Tezcur, Gunes
  3. Gurses, Mehmet
  4. Tezcür, G.M.
  5. Gurses, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...