skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Maaß, A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The perfect fit? Balancing predictive power and computational complexity for an atomistic model as prerequisite for nano-scale simulations

Maaß, A ; Müller, TJ ; Nikitina, L ; Hülsmann, M

Chemistry Central Journal, 2009, Vol.3(Supplement 1), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1752-153X ; DOI: 10.1186/1752-153X-3-S1-O14

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic simplex optimisation for broad range property prediction: Strengths and weaknesses of an automated approach for tailoring of parameters

Müller, T. J. ; Roy, S. ; Wei, Z. ; Maaß, A. ; Reith, D.

Fluid phase equilibria, Vol.274 (2008), No.1-2, pp.27-35

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maaß, A.
  2. Hülsmann, M
  3. Nikitina, L.
  4. Nikitina
  5. Maaß

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...