skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Adenosine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embryonic Caffeine Exposure Acts via A1 Adenosine Receptors to Alter Adult Cardiac Function and DNA Methylation in Mice.(Research Article)

Buscariollo, Daniela L. ; Fang, Xiefan ; Greenwood, Victoria ; Xue, Huiling ; Rivkees, Scott A. ; Wendler, Christopher C.

PLoS ONE, Jan 27, 2014, Vol.9(1), p.e87547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0087547

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High concordance between mental stress-induced and adenosine-induced myocardial ischemia assessed using SPECT in heart failure patients: Hemodynamic and biomarker correlates

Wawrzyniak, A.J. ; Dilsizian, V. ; Krantz, D.S. ; Harris, K.M. ; Smith, M.F. ; Shankovich, A. ; Whittaker, K.S. ; Rodriguez, G.A. ; Gottdiener, J.S. ; Li, J. ; Kop, W.J. ; Gottlieb, S.S.; Medical and Clinical Psychology

Journal of Nuclear Medicine, 2015, Vol.56(10), pp.1527-1533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0161-5505

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Greenwood, Victoria
  2. Gottdiener, John
  3. Wawrzyniak, Andrew J
  4. Buscariollo, Daniela L.
  5. Kop, Willem

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...