skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Sciences (General) xóa Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Viappiani, Cristiano xóa Tác giả/ người sáng tác: De Sanctis, Giampiero xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Bases for the Regulation of CO Binding in the Archaeal Protoglobin from Methanosarcina acetivorans

Tilleman, Lesley ; Abbruzzetti, Stefania ; Ciaccio, Chiara ; De Sanctis, Giampiero ; Nardini, Marco ; Pesce, Alessandra ; Desmet, Filip ; Moens, Luc ; Van Doorslaer, Sabine ; Bruno, Stefano ; Bolognesi, Martino ; Ascenzi, Paolo ; Coletta, Massimo ; Viappiani, Cristiano ; Dewilde, Sylvia

PLoS ONE, June 5, 2015, Vol.10(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ascenzi, Paolo
  2. Van Doorslaer, S
  3. Dewilde, Sylvia
  4. Coletta, Massimo
  5. De Sanctis, Giampiero

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...