skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Middle East xóa Nhan đề tạp chí: International Journal Of Middle East Studies xóa Chủ đề: Society xóa Cơ sở dữ liệu: Cambridge Journals (Cambridge University Press) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative Reckonings: The Politics of Art and Culture in Contemporary Egypt

Scheid, Kirsten

International Journal of Middle East Studies, 2010, Vol.42(2), pp.330-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743810000127

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834

Singer, Amy

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.300-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Margins of Empire: Kurdish Militias in the Ottoman Tribal Zone

Gingeras, Ryan

International Journal of Middle East Studies, 2012, Vol.44(2), pp.350-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S002074381200013X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arab World: Society, Culture and State

Sullivan, Antony T

International Journal of Middle East Studies, 1994, Vol.26(2), pp.303-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743800060335

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a Palestinian State: The Incomplete Revolution

Suleiman, Michael W

International Journal of Middle East Studies, 1998, Vol.30(2), pp.308-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743800066113

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Over-Stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East

Posusney, Marsha Pripstein

International Journal of Middle East Studies, 1998, Vol.30(1), pp.148-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743800065752

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A History of Modern Iran

Ghamari-Tabrizi, Behrooz ; Abrahamian, Ervand

International Journal of Middle East Studies, Aug 2010, Vol.42(3), pp.529-531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S002074381000070X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Suleiman, Mw
  2. Posusney, Marsha Pripstein
  3. Ayubi, Nazih
  4. Posusney, Marsha
  5. Amy Singer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...