skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between institutional care and the international adoption of children in Europe.(Report)

Chou, Shihning ; Browne, Kevin

Adoption & Fostering, Spring, 2008, Vol.32(1), p.40(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between institutional care and the international adoption of children in Europe.(Report)

Chou, Shihning ; Browne, Kevin

Adoption & Fostering, Spring, 2008, Vol.32(1), p.40(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between institutional care and the international adoption of children in Europe

Browne, Kevin

Adoption & Fostering Journal, 2008, Vol.32(1), pp.40-48 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

4
The Relationship between Institutional Care and the International Adoption of Children in Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship between Institutional Care and the International Adoption of Children in Europe

Chou, Shihning ; Browne, Kevin

Adoption & Fostering, 04/2008, Vol.32(1), pp.40-48 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/030857590803200106

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship between Institutional Care and the International Adoption of Children in Europe

Chou, Shihning ; Browne, Kevin

Adoption & Fostering, April 2008, Vol.32(1), pp.40-48 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/030857590803200106

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...