skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black carbon radiative forcing over the Tibetan Plateau

He, Cenlin ; Li, Qinbin ; Liou, Kuo‐Nan ; Takano, Yoshi ; Gu, Yu ; Qi, Ling ; Mao, Yuhao ; Leung, L. Ruby

Geophysical Research Letters, 28 November 2014, Vol.41(22), pp.7806-7813 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/2014GL062191

Toàn văn sẵn có

2
Black carbon radiative forcing over the Tibetan Plateau: BC radiative forcing in Tibetan Plateau
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black carbon radiative forcing over the Tibetan Plateau: BC radiative forcing in Tibetan Plateau

He, Cenlin ; Li, Qinbin ; Liou, Kuo-Nan ; Takano, Yoshi ; Gu, Yu ; Qi, Ling ; Mao, Yuhao ; Leung, L. Ruby

Geophysical Research Letters, 11/28/2014, Vol.41(22), pp.7806-7813 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/2014GL062191

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black carbon radiative forcing over the Tibetan Plateau: BC radiative forcing in Tibetan Plateau

He, Cenlin ; Li, Qinbin ; Liou, Kuo-Nan ; Takano, Yoshi ; Gu, Yu ; Qi, Ling ; Mao, Yuhao ; Leung, L. Ruby

Geophysical Research Letters, 25 November 2014, Vol.41(22) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/2014GL062191

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...