skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receptive Multilingualism in "Monolingual" Media: Managing the Presence of Slovak on Czech Websites

Sloboda, Marián ; Nábelková, Mira

International Journal of Multilingualism, 2013, Vol.10(2), p.196 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 1479-0718 ; E-ISSN: 1747-7530 ; DOI: 10.1080/14790718.2013.789523

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receptive multilingualism in 'monolingual' media: managing the presence of Slovak on Czech websites

Sloboda, Marián ; Nábělková, Mira

International Journal of Multilingualism, 01 May 2013, Vol.10(2), pp.196-213 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1479-0718 ; E-ISSN: 1747-7530 ; DOI: 10.1080/14790718.2013.789523

Toàn văn không sẵn có

3
Receptive multilingualism in ‘monolingual’ media: managing the presence of Slovak on Czech websites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Receptive multilingualism in ‘monolingual’ media: managing the presence of Slovak on Czech websites

Sloboda, Marián ; Nábělková, Mira

International Journal of Multilingualism, 05/2013, Vol.10(2), pp.196-213 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1479-0718 ; E-ISSN: 1747-7530 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14790718.2013.789523

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...