skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cervical Cancer Screening, Diagnosis and Treatment Interventions for Racial and Ethnic Minorities: A Systematic Review

Glick, Susan ; Clarke, Amanda ; Blanchard, Anita ; Whitaker, Amy

Journal of General Internal Medicine, 2012, Vol.27(8), pp.1016-1032 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-012-2052-2

Toàn văn sẵn có

2
Cervical Cancer Screening, Diagnosis and Treatment Interventions for Racial and Ethnic Minorities: A Systematic Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cervical Cancer Screening, Diagnosis and Treatment Interventions for Racial and Ethnic Minorities: A Systematic Review

Glick, Susan B. ; Clarke, Amanda R. ; Blanchard, Anita ; Whitaker, Amy K.

Journal of General Internal Medicine, 8/2012, Vol.27(8), pp.1016-1032 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11606-012-2052-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cervical cancer screening, diagnosis and treatment interventions for racial and ethnic minorities: a systematic review

Glick, Susan B ; Clarke, Amanda R ; Blanchard, Anita ; Whitaker, Amy K

Journal of general internal medicine, August 2012, Vol.27(8), pp.1016-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1525-1497 ; PMID: 22798213 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11606-012-2052-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...