skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the placenta in fetal exposure to heavy metals.(Report)

Gundacker, Claudia ; Hengstschlager, Markus

WMW Wiener Medizinische Wochenschrift, May, 2012, Vol.162(9-10), p.201(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0043-5341

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the placenta in fetal exposure to heavy metals

Gundacker, Claudia ; Hengstschläger, Markus

Wiener medizinische Wochenschrift (1946), May 2012, Vol.162(9-10), pp.201-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1563-258X ; PMID: 22717874 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10354-012-0074-3

Toàn văn sẵn có

3
The role of the placenta in fetal exposure to heavy metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the placenta in fetal exposure to heavy metals

Gundacker, Claudia ; Hengstschläger, Markus

Wiener Medizinische Wochenschrift, 5/2012, Vol.162(9-10), pp.201-206 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0043-5341 ; E-ISSN: 1563-258X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10354-012-0074-3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Bedeutung der Plazenta für die fetale Belastung mit Schwermetallen
The role of the placenta in fetal exposure to heavy metals

Gundacker, Claudia ; Hengstschläger, Markus

Wiener Medizinische Wochenschrift, 2012, Vol.162(9), pp.201-206 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0043-5341 ; E-ISSN: 1563-258X ; DOI: 10.1007/s10354-012-0074-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...