skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WEIGHTED SALIENCE ALLOCATION TO GOALS IN THE UNC-METHOD

Zapata, Carlos ; Acevedo, Juan

Dyna, 2013, Vol.80(180), pp.25-32 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00127353 ; E-ISSN: 23462183

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WEIGHTED SALIENCE ALLOCATION TO GOALS IN THE UNC-METHOD

Zapata, Carlos Mario ; Acevedo, Juan Fernando ; Moreno Niño, David

DYNA, 01 August 2013, Vol.80(180), pp.25-32 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0012-7353

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WEIGHTED SALIENCE ALLOCATION TO GOALS IN THE UNC-METHOD

Carlos Mario Zapata ; Juan Fernando Acevedo ; David Moreno Niño

Dyna, 01 January 2013, Vol.80(180), pp.25-32 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0012-7353

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...