skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Nationalism

Sybblis, Martin ; Centeno, Miguel

The American Behavioral Scientist, Jul 2017, Vol.61(8), pp.799-807 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00027642 ; E-ISSN: 15523381 ; DOI: 10.1177/0002764217723948

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Nationalism

Sybblis, Martin ; Centeno, Miguel; Sybblis, Martin (Editor) ; Centeno, Miguel Angel (Editor)

American Behavioral Scientist, July 2017, Vol.61(8), pp.799-807 [Tạp chí có phản biện]

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764217723948

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Nationalism

Sybblis, Martin ; Centeno, Miguel

American Behavioral Scientist, 2017, Vol.61(8), pp.799-807 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-7642

Toàn văn không sẵn có

4
Sub-Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Nationalism

Sybblis, Martin ; Centeno, Miguel

American Behavioral Scientist, 07/2017, Vol.61(8), pp.799-807 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0002764217723948

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...