skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Conscious Ambiguity: The Jesuits Viewed in Comparative Perspective in the Light of Some Recent Italian Literature

Mostaccio, Silvia

Journal of Early Modern History, 2008, Vol.12(5), pp.409-441 [Tạp chí có phản biện]

Brill (IngentaConnect)

ISSN: 1385-3783

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Conscious Ambiguity: The Jesuits Viewed in Comparative Perspective in the Light of Some Recent Italian Literature

Mostaccio, Silvia

Journal of Early Modern History, 2008, Vol.12(5), pp.409-441 [Tạp chí có phản biện]

Brill Online Journals

ISSN: 1385-3783 ; E-ISSN: 1570-0658 ; DOI: 10.1163/157006508X383644

Toàn văn không sẵn có

3
A Conscious Ambiguity: The Jesuits Viewed in Comparative Perspective in the Light of Some Recent Italian Literature
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Conscious Ambiguity: The Jesuits Viewed in Comparative Perspective in the Light of Some Recent Italian Literature

Mostaccio, Silvia

Journal of Early Modern History, 2008, Vol.12(5), pp.409-441 [Tạp chí có phản biện]

Brill Academic Publishers

E-ISSN: 1385-3783 ; E-ISSN: 1570-0658 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157006508X383644

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...