skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead Content of Sindoor, a Hindu Religious Powder and Cosmetic: New Jersey and India, 2014–2015

Shah, Manthan ; Shendell, Derek ; Strickland, Pamela ; Bogden, John ; Kemp, Francis ; Halperin, William

American Journal of Public Health, Oct 2017, pp.1630-1632 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00900036 ; DOI: 10.2105/AJPH.2017.303931

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead Content of Sindoor, a Hindu Religious Powder and Cosmetic: New Jersey and India, 2014-2015

Shah, Manthan P ; Shendell, Derek G ; Strickland, Pamela Ohman ; Bogden, John D ; Kemp, Francis W ; Halperin, William

American journal of public health, October 2017, Vol.107(10), pp.1630-1632 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1541-0048 ; PMID: 28817328 Version:1 ; DOI: 10.2105/AJPH.2017.303931

Toàn văn sẵn có

3
Lead Content of Sindoor, a Hindu Religious Powder and Cosmetic: New Jersey and India, 2014–2015
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead Content of Sindoor, a Hindu Religious Powder and Cosmetic: New Jersey and India, 2014–2015

Shah, Manthan P. ; Shendell, Derek G. ; Strickland, Pamela Ohman ; Bogden, John D. ; Kemp, Francis W. ; Halperin, William

American Journal of Public Health, 10/2017, Vol.107(10), pp.1630-1632 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-0036 ; E-ISSN: 1541-0048 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2017.303931

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...