skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interaction model for visualizations beyond the desktop

Jansen, Yvonne ; Dragicevic, Pierre

IEEE transactions on visualization and computer graphics, December 2013, Vol.19(12), pp.2396-405 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1941-0506 ; PMID: 24051806 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.134

Toàn văn không sẵn có

2
An Interaction Model for Visualizations Beyond The Desktop
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Interaction Model for Visualizations Beyond The Desktop

Jansen, Yvonne ; Dragicevic, Pierre

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 12/2013, Vol.19(12), pp.2396-2405 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 1077-2626 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2013.134

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Interaction Model for Visualizations Beyond The Desktop

Jansen, Yvonne ; Dragicevic, Pierre; Jansen, Yvonne (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 01 November 2013, Vol.19(12), pp.2396-2405 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2013.134

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...