skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Social neuroscience and hyperscanning techniques: Past, present and future
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social neuroscience and hyperscanning techniques: Past, present and future

Babiloni, Fabio ; Astolfi, Laura

Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 07/2014, Vol.44, C, pp.76-93 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01497634 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.07.006

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social neuroscience and hyperscanning techniques: past, present and future

Babiloni, Fabio ; Astolfi, Laura

Neuroscience and biobehavioral reviews, July 2014, Vol.44, pp.76-93 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-7528 ; PMID: 22917915 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neubiorev.2012.07.006

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...