skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starvation induces vacuolar targeting and degradation of the tryptophan permease in yeast

Beck , T. ; Schmidt , A. ; Hall , M.N.

Journal of cell biology, 1999, Vol.146(6), pp.1227-1237 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0021-9525

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starvation induces vacuolar targeting and degradation of the tryptophan permease in yeast

Beck, T ; Schmidt, A ; Hall, M N

The Journal of cell biology, 20 September 1999, Vol.146(6), pp.1227-38 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0021-9525 ; PMID: 10491387 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starvation Induces Vacuolar Targeting and Degradation of the Tryptophan Permease in Yeast

Beck, Thomas ; Schmidt, Anja ; Hall, Michael N.

The Journal of Cell Biology, Sept 20, 1999, Vol.146(6), p.1227(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9525

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starvation Induces Vacuolar Targeting and Degradation of the Tryptophan Permease in Yeast

Beck, Thomas ; Schmidt, Anja ; Hall, Michael N.

The Journal of Cell Biology, Sept 20, 1999, Vol.146(6), p.1227(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9525

Toàn văn sẵn có

5
Starvation Induces Vacuolar Targeting and Degradation of the Tryptophan Permease in Yeast
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starvation Induces Vacuolar Targeting and Degradation of the Tryptophan Permease in Yeast

Beck, Thomas ; Schmidt, Anja ; Hall, Michael N.

The Journal of Cell Biology, 09/20/1999, Vol.146(6), pp.1227-1238 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9525 ; E-ISSN: 1540-8140 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1083/jcb.146.6.1227

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starvation Induces Vacuolar Targeting and Degradation of the Tryptophan Permease in Yeast

Beck, Thomas ; Schmidt, Anja ; Hall, Michael N

The Journal of Cell Biology, 1999, Vol.146(6), p.1227-1238 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0021-9525 ; E-ISSN: 1540-8140 ; PMCID: 2156124 ; PMID: 10491387

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...