skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T follicular helper cells mediate expansion of regulatory B cells via IL-21 in Lupus-prone MRL/lpr mice

Yang, Xue ; Yang, Ji ; Chu, Yiwei ; Wang, Jiucun ; Guan, Ming ; Zhu, Xiaoxia ; Xue, Yu ; Zou, Hejian

PloS one, 2013, Vol.8(4), pp.e62855 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23638156 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062855

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T Follicular Helper Cells Mediate Expansion of Regulatory B Cells via IL-21 in Lupus-Prone MRL/lpr Mice.(Research Article)

Yang, Xue ; Yang, Ji ; Chu, Yiwei ; Wang, Jiucun ; Guan, Ming ; Zhu, Xiaoxia ; Xue, Yu ; Zou, Hejian

PLoS ONE, April 24, 2013, Vol.8(4), p.e62855 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062855

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T Follicular Helper Cells Mediate Expansion of Regulatory B Cells via IL-21 in Lupus-Prone MRL/lpr Mice.(Research Article)(Report)

Yang, Xue ; Yang, Ji ; Chu, Yiwei ; Wang, Jiucun ; Guan, Ming ; Zhu, Xiaoxia ; Xue, Yu ; Zou, Hejian

PLoS ONE, April 24, 2013, Vol.8(4), p.e62855 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062855

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T Follicular Helper Cells Mediate Expansion of Regulatory B Cells via IL-21 in Lupus-Prone MRL/lpr Mice

Yang, Xue ; Yang, Ji ; Chu, Yiwei ; Wang, Jiucun ; Guan, Ming ; Zhu, Xiaoxia ; Xue, Yu ; Zou, Hejian; Bobé, Pierre (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(4) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062855 ; PMCID: 3634758 ; PMID: 23638156

Toàn văn sẵn có

5
T Follicular Helper Cells Mediate Expansion of Regulatory B Cells via IL-21 in Lupus-Prone MRL/lpr Mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T Follicular Helper Cells Mediate Expansion of Regulatory B Cells via IL-21 in Lupus-Prone MRL/lpr Mice

Yang, Xue ; Yang, Ji ; Chu, Yiwei ; Wang, Jiucun ; Guan, Ming ; Zhu, Xiaoxia ; Xue, Yu ; Zou, Hejian; Bobé, Pierre

PLoS ONE, 4/24/2013, Vol.8(4), p.e62855 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0062855

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T follicular helper cells mediate expansion of regulatory B cells via IL-21 in Lupus-prone MRL/lpr mice

Xue Yang ; Ji Yang ; Yiwei Chu ; Jiucun Wang ; Ming Guan ; Xiaoxia Zhu ; Yu Xue ; Hejian Zou

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(4), p.e62855 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062855

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T Follicular Helper Cells Mediate Expansion of Regulatory B Cells via IL-21 in Lupus-Prone MRL/lpr Mice

Yang, Xue ; Yang, Ji ; Chu, Yiwei ; Wang, Jiucun ; Guan, Ming ; Zhu, Xiaoxia ; Yu, Xue ; Zou, Hejian

PLoS One, Apr 2013, Vol.8(4), p.e62855 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062855

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...