skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Beyond methodological nationalism, but where to for the study of regional governance?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond methodological nationalism, but where to for the study of regional governance?

Hameiri, Shahar

Australian Journal of International Affairs, 09/2009, Vol.63(3), pp.430-441 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357710903104885

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond methodological nationalism, but where to for the study of regional governance?

Hameiri, Shahar

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2009, Vol.63(3), pp.430-441 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903104885

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...