skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitions in Interface Objects: Searching Databases

Gamble, Tim ; May, Jon; Vanderdonckt, Jean

Advances in Human-Computer Interaction, 2016, Vol.2016, 5 pages [Tạp chí có phản biện]

Hindawi Journals

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2016/5916843

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitions in interface objects: searching databases.(Research Article)(Report)

Gamble, Tim ; May, Jon

Advances in Human-Computer Interaction, 2016 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1687-5893 ; DOI: 10.1155/2016/5916843

Toàn văn sẵn có

3
Transitions in Interface Objects: Searching Databases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitions in Interface Objects: Searching Databases

Gamble, Tim ; May, Jon

Advances in Human-Computer Interaction, 2016, Vol.2016, pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2016/5916843

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitions in Interface Objects: Searching Databases

Gamble, Tim ; May, Jon ; Gamble, Tim ; May, Jon

Advances in Human - Computer Interaction, 2016, Vol.2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 16875893 ; E-ISSN: 16875907 ; DOI: 10.1155/2016/5916843

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitions in Interface Objects: Searching Databases

Tim Gamble ; Jon May

Advances in Human-Computer Interaction, 01 January 2016, Vol.2016 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1687-5893 ; E-ISSN: 1687-5907 ; DOI: 10.1155/2016/5916843

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...