skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of a sequencing-batch membrane bioreactor (SMBR) with an automatic control strategy treating high-strength swine wastewater.(Report)

Sui, Qianwen ; Jiang, Chao ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Zhang, Junya ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Journal of Hazardous Materials, Jan 15, 2018, Vol.342, p.210(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.05.010

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of a sequencing-batch membrane bioreactor (SMBR) with an automatic control strategy treating high-strength swine wastewater.(Report)

Sui, Qianwen ; Jiang, Chao ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Zhang, Junya ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Journal of Hazardous Materials, Jan 15, 2018, Vol.342, p.210 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.05.010

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of a sequencing-batch membrane bioreactor (SMBR) with an automatic control strategy treating high-strength swine wastewater

Sui, Qianwen ; Jiang, Chao ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Zhang, Junya ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Journal of Hazardous Materials, 15 January 2018, Vol.342, pp.210-219 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.05.010

Toàn văn sẵn có

4
Performance of a sequencing-batch membrane bioreactor (SMBR) with an automatic control strategy treating high-strength swine wastewater
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of a sequencing-batch membrane bioreactor (SMBR) with an automatic control strategy treating high-strength swine wastewater

Sui, Qianwen ; Jiang, Chao ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Zhang, Junya ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Journal of Hazardous Materials, 01/2018, Vol.342, C, pp.210-219 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03043894 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2017.05.010

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of a sequencing-batch membrane bioreactor (SMBR) with an automatic control strategy treating high-strength swine wastewater

Sui, Qianwen ; Jiang, Chao ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Zhang, Junya ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Journal of hazardous materials, 15 January 2018, Vol.342, pp.210-219 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 28841468 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.05.010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...