skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heitor Villa-Lobos e Getulio Vargas: doutrinando criancas por meio da educacao musical

Ferraz, Gabriel

Latin American Music Review, 2013, Vol.34(2), p.162(34) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0163-0350 ; DOI: 10.7560/LAMR34202

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heitor Villa-Lobos e Getúlio Vargas: Doutrinando crianças por meio da educação musical

Ferraz, Gabriel

Revista de Música Latinoamericana, Fall 2013, Vol.34(2), pp.162-195,304 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01630350 ; E-ISSN: 15360199

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heitor Villa-Lobos e Getúlio Vargas: Doutrinando crianças por meio da educação musical

Ferraz, Gabriel

Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana, 1 October 2013, Vol.34(2), pp.162-195 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01630350 ; E-ISSN: 15360199

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heitor Villa-Lobos e Getúlio Vargas: Doutrinando crianças por meio da educação musical

Ferraz, Gabriel

Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana, 1 October 2013, Vol.34(2), pp.162-195 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01630350 ; E-ISSN: 15360199

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heitor Villa-Lobos e Getúlio Vargas: Doutrinando crianças por meio da educação musical

Ferraz, Gabriel

Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana, 1 October 2013, Vol.34(2), pp.162-195 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01630350 ; E-ISSN: 15360199

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heitor Villa-Lobos e Getúlio Vargas: Doutrinando crianças por meio da educação musical

Ferraz, Gabriel

Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana, 1 October 2013, Vol.34(2), pp.162-195 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01630350 ; E-ISSN: 15360199

Toàn văn sẵn có

7
Heitor Villa-Lobos e Getúlio Vargas: Doutrinando crianças por meio da educação musical
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heitor Villa-Lobos e Getúlio Vargas: Doutrinando crianças por meio da educação musical

Ferraz, Gabriel

Latin American Music Review, 12/2013, Vol.34(2), pp.162-195 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0163-0350 ; E-ISSN: 1536-0199 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7560/LAMR34202

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...