skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "other" side of Richardson v. Ramirez: a textual challenge to felon disenfranchisement

Hinchcliff, Abigail M.

Yale Law Journal, Oct, 2011, Vol.121(1), p.194(43) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0044-0094

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "other" side of Richardson v. Ramirez: a textual challenge to felon disenfranchisement

Hinchcliff, Abigail M.

Yale Law Journal, Oct, 2011, Vol.121(1), p.194(43) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0044-0094

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...