skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis of transcription initiation.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Zhang, Yu ; Feng, Yu ; Chatterjee, Sujoy ; Tuske, Steve ; Ho, Mary X. ; Arnold, Eddy ; Ebright, Richard H.

Science, Nov 23, 2012, Vol.338(6110), p.1076(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis of transcription initiation.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Zhang, Yu ; Feng, Yu ; Chatterjee, Sujoy ; Tuske, Steve ; Ho, Mary X. ; Arnold, Eddy ; Ebright, Richard H.

Science, Nov 23, 2012, Vol.338(6110), p.1076(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis of Transcription Initiation

Zhang, Yu ; Feng, Yu ; Chatterjee, Sujoy ; Tuske, Steve ; Ho, Mary X. ; Arnold, Eddy ; Ebright, Richard H.

Science, 23 November 2012, Vol.338(6110), pp.1076-1080 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Structural Basis of Transcription Initiation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis of Transcription Initiation

Zhang, Y. ; Feng, Y. ; Chatterjee, S. ; Tuske, S. ; Ho, M. X. ; Arnold, E. ; Ebright, R. H.

Science, 11/23/2012, Vol.338(6110), pp.1076-1080 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1227786

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural basis of transcription initiation

Zhang, Yu ; Feng, Yu ; Chatterjee, Sujoy ; Tuske, Steve ; Ho, Mary X ; Arnold, Eddy ; Ebright, Richard H

Science (New York, N.Y.), 23 November 2012, Vol.338(6110), pp.1076-80 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 23086998 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1227786

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...