skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase competition in trisected superconducting dome.(PHYSICS)(Report)(Author abstract)

Vishik, I. M. ; Hashimoto, M. ; He, Rui - Hua ; Lee, Wei - Sheng ; Schmitt, Felix ; Lu, Donghui ; Moore, R. G. ; Zhang, C. ; Meevasana, W. ; Sasagawa, T. ; Uchida, S. ; Fujita, Kazuhiro ; Ishida, S. ; Ishikado, M. ; Yoshida, Yoshiyuki ; Eisaki, Hiroshi ; Hussain, Zahid ; Devereaux, Thomas P. ; Shen, Zhi - Xun

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 6, 2012, Vol.109(45), p.18332(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase competition in trisected superconducting dome

Vishik, I. M. ; Hashimoto, M. ; He, Rui-Hua ; Lee, Wei-Sheng ; Schmitt, Felix ; Lu, Donghui ; Moore, R. G. ; Zhang, C. ; Meevasana, W. ; Sasagawa, T. ; Uchida, S. ; Fujita, Kazuhiro ; Ishida, S. ; Ishikado, M. ; Yoshida, Yoshiyuki ; Eisaki, Hiroshi ; Hussain, Zahid ; Devereaux, Thomas P. ; Shen, Zhi-Xun

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 6 November 2012, Vol.109(45), pp.18332-18337 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase competition in trisected superconducting dome

Vishik, I. M. ; Hashimoto, M. ; He, Rui-Hua ; Lee, Wei-Sheng ; Schmitt, Felix ; Lu, Donghui ; Moore, R. G. ; Zhang, C. ; Meevasana, W. ; Sasagawa, T. ; Uchida, S. ; Fujita, Kazuhiro ; Ishida, S. ; Ishikado, M. ; Yoshida, Yoshiyuki ; Eisaki, Hiroshi ; Hussain, Zahid ; Devereaux, Thomas P. ; Shen, Zhi-Xun

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 6 November 2012, Vol.109(45), pp.18332-18337 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase competition in trisected superconducting dome

Vishik , I. M. ; Hashimoto , M. ; He , Rui-Hua ; Lee , Wei-Sheng ; Schmitt , Felix ; Lu , Donghui ; Moore , R. G. ; Zhang , C. ; Meevasana , W. ; Sasagawa , T. ; Uchida , S. ; Fujita , Kazuhiro ; Ishida , S. ; Ishikado , M. ; Yoshida , Yoshiyuki ; Eisaki , Hiroshi ; Hussain , Zahid ; Devereaux , Thomas P. ; Shen , Zhi-Xun

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(45), pp.18332-18337 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase competition in trisected superconducting dome

Vishik, I M ; Hashimoto, M ; He, Rui-Hua ; Lee, Wei-Sheng ; Schmitt, Felix ; Lu, Donghui ; Moore, R G ; Zhang, C ; Meevasana, W ; Sasagawa, T ; Uchida, S ; Fujita, Kazuhiro ; Ishida, S ; Ishikado, M ; Yoshida, Yoshiyuki ; Eisaki, Hiroshi ; Hussain, Zahid ; Devereaux, Thomas P ; Shen, Zhi-Xun

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 06 November 2012, Vol.109(45), pp.18332-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 23093670 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1209471109

Toàn văn sẵn có

6
Phase competition in trisected superconducting dome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase competition in trisected superconducting dome

Vishik, I. M. ; Hashimoto, M. ; He, R.-H. ; Lee, W.-S. ; Schmitt, F. ; Lu, D. ; Moore, R. G. ; Zhang, C. ; Meevasana, W. ; Sasagawa, T. ; Uchida, S. ; Fujita, K. ; Ishida, S. ; Ishikado, M. ; Yoshida, Y. ; Eisaki, H. ; Hussain, Z. ; Devereaux, T. P. ; Shen, Z.-X.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 11/06/2012, Vol.109(45), pp.18332-18337 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1209471109

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase competition in trisected superconducting dome

Vishik, I. M. ; Hashimoto, M ; He, R. -H. ; Lee, W. S. ; Schmitt, F. ; Lu, D. H. ; Moore, R. G. ; Zhang, C. ; Meevasana, W. ; Sasagawa, T. ; Uchida, S. ; Fujita, K. ; Ishida, S. ; Ishikado, M. ; Yoshida, Y. ; Eisaki, H. ; Hussain, Z. ; Devereaux, T. P. ; Shen, Z. -X.

PNAS 109 (45) 18332-18337 (2012) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1209.6514

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase competition in trisected superconducting dome

Vishik, I ; Hashimoto, M ; Lee, W ; Schmitt, F ; Lu, D ; Moore, R ; Zhang, C ; Meevasana, W ; Sasagawa, T ; Uchida, S ; Fujita, K ; Ishida, S ; Ishikado, M ; Yoshida, Y ; Eisaki, H ; Hussain, Z ; Devereaux, T ; Shen, Z; Shen, Z (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 28, 2012 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1073/pnas.1209471109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...