skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early estimates of SEER cancer incidence for 2012: approaches, opportunities, and cautions for obtaining preliminary estimates of cancer incidence.(The National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results program)(Report)

Lewis, Denise Riedel ; Chen, Huann - Sheng ; Midthune, Douglas N. ; Cronin, Kathleen A. ; Krapcho, Martin F. ; Feuer, Eric J.

Cancer, June 15, 2015, Vol.121(12), p.2053(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early estimates of SEER cancer incidence for 2012: approaches, opportunities, and cautions for obtaining preliminary estimates of cancer incidence.(The National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results program)(Report)

Lewis, Denise Riedel ; Chen, Huann-Sheng ; Midthune, Douglas N. ; Cronin, Kathleen A. ; Krapcho, Martin F. ; Feuer, Eric J.

Cancer, June 15, 2015, Vol.121(12), p.2053(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early estimates of SEER cancer incidence for 2012: Approaches, opportunities, and cautions for obtaining preliminary estimates of cancer incidence

Lewis, Denise Riedel ; Chen, Huann‐Sheng ; Midthune, Douglas N. ; Cronin, Kathleen A. ; Krapcho, Martin F. ; Feuer, Eric J.

Cancer, 15 June 2015, Vol.121(12), pp.2053-2062 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/cncr.29304

Toàn văn sẵn có

4
Early estimates of SEER cancer incidence for 2012: Approaches, opportunities, and cautions for obtaining preliminary estimates of cancer incidence: Early Estimates of SEER Incidence for 2012
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early estimates of SEER cancer incidence for 2012: Approaches, opportunities, and cautions for obtaining preliminary estimates of cancer incidence: Early Estimates of SEER Incidence for 2012

Lewis, Denise Riedel ; Chen, Huann-Sheng ; Midthune, Douglas N. ; Cronin, Kathleen A. ; Krapcho, Martin F. ; Feuer, Eric J.

Cancer, 06/15/2015, Vol.121(12), pp.2053-2062 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/cncr.29304

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early estimates of SEER cancer incidence for 2012: Approaches, opportunities, and cautions for obtaining preliminary estimates of cancer incidence

Lewis, Denise Riedel ; Chen, Huann-Sheng ; Midthune, Douglas N ; Cronin, Kathleen A ; Krapcho, Martin F ; Feuer, Eric J

Cancer, 15 June 2015, Vol.121(12), pp.2053-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-0142 ; PMID: 25739953 Version:1 ; DOI: 10.1002/cncr.29304

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...