skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Resource discovery through social tagging: a classification and content analytic approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource discovery through social tagging: a classification and content analytic approach

Hoe‐Lian Goh, Dion ; Chua, Alton ; Sian Lee, Chei ; Razikin, Khasfariyati

Online Information Review, 06/19/2009, Vol.33(3), pp.568-583 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684520910969961

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource discovery through social tagging: a classification and content analytic approach

Hoe-Lian Goh, Dion ; Chua, Alton ; Sian Lee, Chei ; Razikin, Khasfariyati

Online Information Review, 19 June 2009, Vol.33(3), pp.568-583 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520910969961

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource discovery through social tagging: a classification and content analytic approach

Dion Hoe-Lian Goh ; Alton Chua ; Chei Sian Lee ; Khasfariyati Razikin

Online Information Review, 2009, Vol.33(3), p.568-583 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520910969961

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource discovery through social tagging: a classification and content analytic approach

Chua, Alton ; Razikin, Khasfariyati

Online Information Review, 2009, Vol.33(3), pp.568-583 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/14684520910969961

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...