skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book reading groups: interacting with e-books in public libraries

Monica Landoni ; Gillian Hanlon

The Electronic Library, 2007, Vol.25(5), p.599-612 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470710829578

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book reading groups: interacting with e-books in public libraries

Landoni, Monica ; Hanlon, Gillian

The Electronic Library, 09 October 2007, Vol.25(5), pp.599-612 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470710829578

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-book reading groups: interacting with e-books in public libraries.(Report)

Landoni, Monica ; Hanlon, Gillian

The Electronic Library, Oct, 2007, Vol.25(5), p.599(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0264-0473

Toàn văn sẵn có

4
E‐book reading groups: interacting with e‐books in public libraries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E‐book reading groups: interacting with e‐books in public libraries

Landoni, Monica ; Hanlon, Gillian

The Electronic Library, 10/09/2007, Vol.25(5), pp.599-612 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640470710829578

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...