skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid nanostructures of titanium-decorated ZnO nanowires

Kim , Chang Hyun ; Park , Yun Chang ; Lee , Jihye ; Shin , Won Suk ; Moon , Sang-Jin ; Park , Jeunghee ; Kim , Joondong

Materials letters, 2011, Vol.65(11), pp.1548-1551 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0167-577X

Toàn văn sẵn có

2
Hybrid nanostructures of titanium-decorated ZnO nanowires
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid nanostructures of titanium-decorated ZnO nanowires

Kim, Chang Hyun ; Park, Yun Chang ; Lee, Jihye ; Shin, Won Suk ; Moon, Sang-Jin ; Park, Jeunghee ; Kim, Joondong

Materials Letters, 6/2011, Vol.65(11), pp.1548-1551 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0167577X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2011.03.009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid nanostructures of titanium-decorated ZnO nanowires

Kim, Chang Hyun ; Park, Yun Chang ; Lee, Jihye ; Shin, Won Suk ; Moon, Sang-Jin ; Park, Jeunghee ; Kim, Joondong

Materials Letters, 2011, Vol.65(11), pp.1548-1551 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0167-577X ; E-ISSN: 1873-4979 ; DOI: 10.1016/j.matlet.2011.03.009

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid nanostructures of titanium-decorated ZnO nanowires

Kim, Chang Hyun ; Park, Yun Chang ; Lee, Jihye ; Shin, Won Suk ; Moon, Sang - Jin ; Park, Jeunghee ; Kim, Joondong

Materials Letters, June 15, 2011, Vol.65(11), p.1548(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-577X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...