skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

James–Stein type estimators of variances

Tong, Tiejun ; Jang, Homin ; Wang, Yuedong

Journal of Multivariate Analysis, May 2012, Vol.107, pp.232-243 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0047-259X ; E-ISSN: 1095-7243 ; DOI: 10.1016/j.jmva.2012.01.019

Truy cập trực tuyến

2
James–Stein type estimators of variances
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

James–Stein type estimators of variances

Tong, Tiejun ; Jang, Homin ; Wang, Yuedong

Journal of Multivariate Analysis, 05/2012, Vol.107, C, pp.232-243 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0047259X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmva.2012.01.019

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...