skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Activation of mitochondrial protease OMA1 by Bax and Bak promotes cytochrome c release during apoptosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activation of mitochondrial protease OMA1 by Bax and Bak promotes cytochrome c release during apoptosis

Jiang, X. ; Jiang, H. ; Shen, Z. ; Wang, X.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/14/2014, Vol.111(41), pp.14782-14787 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1417253111

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activation of mitochondrial protease OMA1 by Bax and Bak promotes cytochrome c release during apoptosis

Jiang, Xian ; Jiang, Hui ; Shen, Zhirong ; Wang, Xiaodong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 14 October 2014, Vol.111(41), pp.14782-14787 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activation of mitochondrial protease OMA1 by Bax and Bak promotes cytochrome c release during apoptosis

Jiang, Xian ; Jiang, Hui ; Shen, Zhirong ; Wang, Xiaodong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 14 October 2014, Vol.111(41), pp.14782-14787 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activation of mitochondrial protease OMA1 by Bax and Bak promotes cytochrome c release during apoptosis

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, Vol.111(41), pp.14782-14787 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activation of mitochondrial protease OMA1 by Bax and Bak promotes cytochrome c release during apoptosis

Jiang, Xian ; Jiang, Hui ; Shen, Zhirong ; Wang, Xiaodong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 14 October 2014, Vol.111(41), pp.14782-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25275009 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1417253111

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...