skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rabies in the Dutch East Indies a century ago - A spatio-temporal case study in disease emergence.(Author abstract)

Ward, Michael P.

Preventive Veterinary Medicine, April 1, 2014, Vol.114(1), p.11(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-5877

Truy cập trực tuyến

2
Rabies in the Dutch East Indies a century ago – A spatio-temporal case study in disease emergence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rabies in the Dutch East Indies a century ago – A spatio-temporal case study in disease emergence

Ward, Michael P.

Preventive Veterinary Medicine, 04/2014, Vol.114(1), pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01675877 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2014.01.009

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rabies in the Dutch East Indies a century ago - a spatio-temporal case study in disease emergence

Ward, Michael P

Preventive veterinary medicine, 01 April 2014, Vol.114(1), pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-1716 ; PMID: 24485277 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.prevetmed.2014.01.009

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rabies in the Dutch East Indies a century ago – A spatio-temporal case study in disease emergence

Ward, Michael P

Preventive Veterinary Medicine, 01 April 2014, Vol.114(1), pp.11-20 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0167-5877 ; E-ISSN: 1873-1716 ; DOI: 10.1016/j.prevetmed.2014.01.009

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...