skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China urban competitiveness in industrialization: Based on the panel data of 25 cities in China from 1990 to 2009

Ni, Pengfei ; Kresl, Peter ; Li, Xiaojiang

Urban Studies, October 2014, Vol.51(13), pp.2787-2805 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1177/0042098013514461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
New methodology for the analysis of urban competitiveness of chinese cities
Material Type:
Trang web
Thêm vào Góc nghiên cứu

New methodology for the analysis of urban competitiveness of chinese cities

Oriane Pillet

UrbaChina

E-ISSN: 2265-4135

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Xj
  2. Ni, Pengfei
  3. Kresl, P
  4. Xiaojiang Li
  5. Oriane Pillet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...