skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adult equivalent scales once more a developmental approach

Tedford, John R; Capps, Oral ; Havlicek, Joseph

American journal of agricultural economics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adult Equivalent Scales Once More—A Developmental Approach

Tedford, John R. ; Capps, Oral ; Havlicek, Joseph

American Journal of Agricultural Economics, May 1986, Vol.68(2), pp.322-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.2307/1241434

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adult equivalent scales once more: a developmental approach

Tedford , J.R. ; Capps , O. Jr. ; Havlicek , J. Jr.

American journal of agricultural economics, 1986, Vol.(2), pp.322-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9092

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tedford, John R
  2. Havlicek , J. Jr.
  3. Capps , O. Jr.
  4. Tedford , J.R.
  5. Havlicek, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...