skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Chủ đề: Latin America xóa Năm xuất bản: 2014đến2016 xóa Tác giả/ người sáng tác: Palamara, Graziano xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entre guerra y paz. América Latina frente a la tragedia del primer conflicto mundial/Between War and Peace: Latin America and the Tragedy of the First World War/Entre guerra e paz. A América Latina ante a tragédia do primeiro conflito mundial

Palamara, Graziano

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Jul-Dec 2015, Vol.42(2), pp.103-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01202456 ; DOI: 10.15446/achsc.v42n2.53331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO Colombia  (1)
  2. Publicly Available Content Database  (1)
  3. SciELO  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Palamara, Graziano
  2. Graziano Palamara
  3. Palamara, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...