skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: User Interface xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Jiajie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work-centered design: a case study of a mixed-initiative scheduler

Butler, Keith ; Zhang, Jiajie ; Esposito, Chris ; Bahrami, Ali ; Hebron, Ron ; Kieras, David

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.747-756

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240739

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, J.
  2. Bahrami, Ali
  3. Kieras, D.
  4. Zhang, Jiajie
  5. Esposito, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...