skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Chủ đề: Ferrous Alloys xóa Tác giả/ người sáng tác: Oguchi, M. xóa Chủ đề: Size Effects xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Production of flaky amorphous powders in Fe-Zr-B system by a supercooled liquid quenching method, and their magnetic properties

Oguchi, M. ; Harakawa, Y. ; Inoue, A. ; Masumoto, T. ; Suzuki, K.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(7), pp.1825-1832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351302

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oguchi, M
  2. Inoue, A
  3. Masumoto, T
  4. Harakawa, Y
  5. Suzuki, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...