skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Nhan đề tạp chí: International Journal of Human Rights xóa Chủ đề: Courts xóa Tác giả/ người sáng tác: Yanou, Mike A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The local courts, decentralisation and good governance: the case of the English speaking provinces of Cameroon

Yanou, Mike A

The International Journal of Human Rights, 01 December 2009, Vol.13(5), pp.689-696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642980802533257

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yanou, Mike
  2. Yanou, Mike A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...