skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: German xóa Ngôn ngữ: Italian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defining the nation: Recent historiography and Irish nationalism

English, Richard

European Review of History: Revue européenne d'histoire, 01 September 1995, Vol.2(2), pp.193-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-7486 ; E-ISSN: 1469-8293 ; DOI: 10.1080/13507489508568126

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. English, R.
  2. English, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...